Защита на личните данни

Декларация за поверителност

Ние обработваме Вашите лични данни в съответствие с приложимите нормативни изисквания за защита на данните, включително разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679, наричан по-долу „GDPR“). 
Настоящата Декларация за поверителност съдържа информация за нашата политика във връзка със събирането, употребата и разкриването на Вашите лични данни при ползване на Pomen.bg, както и избора, който имате във връзка с тези данни. Декларацията за поверителност може да бъде променяна периодично.

1. Как използваме Вашите лични данни

Използваме личните данни, които получаваме, с цел анализиране и адаптиране на процеса на подобрение на услугите ни. Стремим се да персонализираме максимално нашата комуникация с Вас. Личните данни може също така да се използват за предотвратяването на измама или за защитата на Услугата ни.

2. Определения 

Лични данни
Лични данни означава всяка информация, свързана с физическо лице, което може да бъде идентифицирано от тази информация (или от тази и друга информация, която имаме на разположение или има вероятност да получим). 

Данни за използването
Данни за използването се събират автоматично или се генерират при ползването на Услугата или от самата инфраструктура на Услугата.

Бисквитки
Бисквитките са файлове, които се съхраняват на устройството на посетителя съдържащи малко по обем  количество данни, които може да съдържат анонимен уникален идентификатор. 

3. Събиране и използване на информация 

Събираме няколко различни вида информация за различни цели, за да Ви предоставяме Услугата си и да я подобряваме. Видове събирани данни: 

Лични данни 
При ползването на Услугата ни е възможно да Ви помолим да ни предоставите определена информация, която Ви идентифицира като личност, която може да се използва, за да се свържем с Вас („Лични данни“). Идентифицируемата информация може да включва следното, но не само: 

Бисквитки 
Проследяване на данни за бисквитките 
Използваме бисквитки и други сходни технологии за проследяване на дейността в Услугата, при което съхраняваме определен вид информация. 

Примери за бисквитките, които ползваме:

 • Сесийни бисквитки. Използваме Сесийни бисквитки за функционирането на Услугата ни.
 • Бисквитки за предпочитания. Използваме Бисквитки за предпочитания, за да запомним Вашите предпочитания и избора Ви на настройки.
 • Бисквитки за сигурност. Използваме Бисквитки за сигурност от съображения за сигурност.


Данни за използването  
Може също така да събираме информация, която мобилното устройство изпраща всеки път, когато заредите приложението ни.

Тези Данни за използването може да включват информация като адреса на Интернет протокола (т.е. IP адреса), типа на браузъра, страниците на Услугата ни, които сте посетили, датата и часа на посещението Ви, времето, прекарано на страниците, уникални идентификатори на устройствата и други диагностични данни. 

При осъществяване на достъп до Услугата чрез мобилно устройство Данните за използването може да включват информация като типа мобилно устройство, което използвате, уникалния идентификатор на устройството, IP адреса, операционната система на мобилното Ви устройство, вида интернет браузър, който използвате, уникални идентификатори на устройството Ви и други диагностични данни.

Правно основание за обработване на бисквитките и данните за използването

Правното основание за това обработване е легитимният интерес, който имаме за оптимизирането на Услугата и Приложението. Доколкото данните са получени чрез бисквитки, правното основание е Вашето съгласие (с изключение на функционалните бисквитки и бисквитките с минимални последствия за поверителността на данните Ви). 

4. Употреба на данните 

Използваме събраните данни за различни цели:

 • За да предоставяме и поддържаме Услугата;
 • За да Ви уведомяваме за промени в Услугата;
 • За да Ви дадем възможност да участвате в интерактивните функционалности на Услугата, когато пожелаете;
 • За да оказваме подкрепа на клиентите;
 • За да събираме анализи или валидна информация с цел подобряване на Услугата;
 • За да наблюдаваме ползването на Услугата;
 • За да откриваме, предотвратяваме и разрешаваме технически проблеми

5. Съхраняване на данните 

Съхраняваме Вашите Лични данни само през периода, необходим за целите, изложени в настоящата Декларация за поверителност. Ще съхраняваме и използваме Вашите Лични данни само доколкото е необходимо за съответствието с правните ни задължения (ако например от нас се изисква да съхраняваме данните Ви съгласно приложимото законодателство), за разрешаването на спорове и за осъществяването на правните споразумения и политиките ни. 

Също така съхраняваме Данни за използването за вътрешни анализи. Данните за използването като цяло се съхраняват в продължение на по-кратки периоди, освен ако данните не се използват за засилване на сигурността или подобряване на функционалността на Услугата ни или ако сме правно задължени да задържим данните за по-дълъг период от време. 

6. Сигурност на даннитеПредприели сме съответните технически и организационни мерки за защита на личните Ви данни от загуба и от каквато и да е форма на незаконна обработка. Така осигуряваме сигурността на нашите системи и приложения съгласно приложимите стандарти за информационна сигурност. 

7. Вашите права 

Стремим се да предприемаме разумни мерки, които Ви позволяват да коригирате, променяте, изтривате или ограничавате ползването на Личните си данни. 

Можете да се свържете с нас, ако искате да получите информация за Личните данни, които съхраняваме, ако искате да нанесем промени в личните Ви данни, както и ако искате да Ви премахнем от системата си. 

В определени случаи имате правото:

 • Да получите достъп и копие от Вашите Лични данни, които съхраняваме;
 • Да коригирате неточните Лични данни, които съхраняваме;
 • Да поискате изтриването на Вашите Лични данни, които съхраняваме.

Имате право на преносимост на данните, които сте ни предоставили. Можете да подадете молба за получаване на копие от Вашите Лични данни в широко използван и пригоден  за машинно четене формат, който Ви позволява да управлявате и прехвърлите данните. 

Оттегляне на съгласието
Ако обработването на личните Ви данни се извършва въз основа на Вашето (изрично) съгласие, имате право да оттеглите това пълномощие по всяко време, като това не влияе върху правомерността на обработването, извършвано въз основа на даденото съгласие преди неговото оттегляне.
Имайте предвид, че може да Ви помолим да потвърдите личността си, преди да отговорим на подобни молби. 

Оплаквания
Ако имате оплакване във връзка с обработването на Вашите лични данни, имате право да подадете оплакване до компетентния орган за защита на правата на субектите на лични данни. 

8. Промени в настоящата Декларация за поверителност 

Настоящата Декларация за поверителност може да бъде променяна периодично. Ще Ви уведомим за всякакви промени, като публикуваме новата Декларация за поверителност в Pomen.bg

10. За контакти 

Ако имате въпроси относно настоящата Декларация за поверителност, свържете се с нас: info@pomen.bg